Darbinieki

 

Laima Braše – skolas direktore, vēstures skolotāja 9.kl.

Anda Jansone – mācību pārzine, latviešu valodas un literatūras skolotāja skolotāja 6. un 7.klasē

Mārīte Braše – 4. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 5.-9.klasēs

Dace Dāve – 3.klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Aelita Medejse – 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Aija Krēsliņa – 2.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Valda Kustova – lietvedības sekretāre

Sigita Petrovska – 7.klases audzinātāja, matemātikas, fizikas un informātikas  skolotāja

Inguna Bleive – 8.klases audzinātāja, mūzikas skolotāja

Inga Jerumāne – 9.klases audzinātāja, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja, bioloģijas skolotāja 7. klasē, bibliotekāre

Tatjana Vovere – 5.klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja un latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.,8.,9.klasē

Baiba Kalniņa Eglīte – vizuālā mākslas skolotāja 5.-9.klasei

Ineta Elksne – vēstures skolotāja 6., 7., 8.kl.

Jurijs Svetlovs – sporta skolotājs

Agita Birkenšteina – 6. klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 3.- 9. klasēs

Liene Lorence – bioloģijas un ķīmijas skolotāja 8.-9. klasēs

Bruno Freimanis – mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Linda Kukare Aldersone – pedagoga palīgs

Nora Aizupiete – interešu izglītības pedagogs

Darbinieki

Jāzeps Dauksts – saimniecības vadītājs

Arvīds Reimandovs – skolas saimnieks

Rita Skrebele – saimniecības pārzinis ēdināšanas blokā

Baiba Kupčus – šefpavārs

Inga Šrēdere – pavārs

Anita Pogule – apkopēja

Ināra Žīgure – apkopēja

Maruta Siliņa – apkopēja

Sandra Āre – dežurants

Iveta Vāvere – dienesta viesnīcas vadītāja

Līga Ekerte – dežurants dienesta viesnīcā

Marita Torāne – Tora – dežurants dienesta viesnīcā

Gvido Napris – palīgstrādnieks

Juris Gailums – sētnieks