Iekšējās kārtības noteikumi

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Rankas pamatskolā

Gulbenes novada Rankas pagastā 

 

 Vispārīgie jautājumi.

 1. Rankas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi izdoti saskaņā ar:
 • Izglītības likuma 54.p.;55p.;
 • Vispārējās izglītības likumu;
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma  9p.; 15p.;16p.;23p.;
 • Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338
  „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6.punktiem;  MK 21.05.2013.noteikumi Nr.259
 • Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
 • Rankas pamatskolas nolikumu.
 1. Skolas iekšējie kārtības noteikumi nosaka:
 • izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē;
 • evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē
 • alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;
 • izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
 • vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
 • atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
 1. Noteikumu ievērošana visiem skolēniem ir obligāta.

 

II    Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos.

 1. Mācību stundu sākums katru dienu 08.30.
 2. Skolas durvis atvērtas ne vēlāk kā 07.35. Skolēni skolā ierodas tā, lai līdz stundu sākumam būtu klasē, skolas zālē vai telpā, kurā notiks 1. nodarbība.
 3. Skolēni skolā ierodas kājām, ar savu transportu vai skolas autobusu.
 4. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.
 5. Mācību stundas 1.- 4.klasēs notiek pēc klašu sistēmas, bet 5.-9.klasēs pēc kabinetu sistēmas. Sporta nodarbības notiek skolas aktu zālē vai sporta laukumā.
 6.  Stundu izmaiņas nākamajai dienai direktores vietnieks izliek vēlākais iepriekšējā dienā līdz plkst. 12.00. Skolēni pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar stundu izmaiņām nākamajai dienai.
 7. Informācija skolā tiek novietota uz informācijas stenda 2.stāvā. Klašu stūrīšos izvietota katrai klasei aktuāla informācija.
 8. Evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu pa tālruni 112 ir pieejama pie ziņojumu dēļa II stāvā.
 9. Starpbrīžu ilgums:
 • pēc 1.,2.,3.,6.,7.stundas 10 minūtes;
 • pēc 4.stundas 30 minūtes;
 • pēc 5.stundas 30 minūtes.
 1. Visi masu pasākumi skolā beidzas:
 • 1.- 4.klasēm – ne vēlāk kā plkst. 18.00;
 • 5.- 9.klasēm – ne vēlāk kā plkst. 20.00.
 1.  Klases pasākumu laikā par kārtību klasē vai kabinetā atbild klase un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases vai kabineta telpa jāsakārto.
 2. Klašu telpu atslēgas paņem no atslēgu stenda klases audzinātājs (1.-4.kl.), 5-9.kl.-kabineta vadītājs.
 3.  Skolēnu ēdināšana tiek organizēta:
 • 1.- 6.klasei 11.40 – 12.10;
 • 7.- 9.klasei 12.30 – 13.00

1.- 4.klases skolēni dodas uz ēdamzāli tā skolotāja pavadībā, pie kura bijusi 4.stunda. 5.- 9.klases skolēni pusdieno patstāvīgi. Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru.

15.  Pasākumos, kurus organizē skolēnu pašpārvalde, dežūrē skolēnu pašpārvaldes locekļi, dežūrskolotājs.

16. Virsdrēbju uzglabāšanai ir paredzēta telpa skolas I stāvā.

17. Garderobes darba laiks no 08.00 –15.15. Stundu laikā garderobe slēgta un atslēga pie dežūrējošās apkalpotājas.

 1. Virsdrēbju kabatās neatstāt naudu un citas vērtīgas lietas, par tām skola atbildību nenes.
 2. Maiņas apavu glabāšanai lietojami maisiņi.
 3. Mācību gada beigās no garderobes skolniekiem ir jāpaņem savi maiņas apavi. Par vasaras brīvdienās skolas garderobē atstātajām mantām skola atbildību neuzņemas.
 4.  Skolēna pienākums ir apmeklēt skolas stundu plānā un mācību programmā paredzētās mācību stundas.
 5. Pirms došanās mājās iepazīties ar uz ziņojumu dēļa izliktajām stundu saraksta izmaiņām nākamajai mācību dienai.
 6. Ievērot klasesbiedru un skolasbiedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
 7. Ievērot skolotāju tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu un ārpusstundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.
 8. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību  un dzīvību.
 9. Pēc zvana atrasties nodarbību telpā.
 10. Uz nodarbībām ņemt līdzi skolotāja noteiktos mācību piederumus (mācību grāmatas, darba burtnīcas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmpiederumi u.c.).
 11. Nodarbībās skolēni uzmanīgi seko līdzi, izpilda skolotāja dotos norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem skolēniem un skolotājam. Skolēniem aizliegts nodarbību laikā ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez skolotāja atļaujas pārvietoties.
 12. Uz sporta stundām skolēni ierodas sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sporta sezonai un paredzētajām nodarbībām). Skolēni, kuri atbrīvoti no sporta nodarbībām vai cita iemesla dēļ aktīvi nepiedalās sporta nodarbībās, atrodas telpā, kur notiek stunda vai sporta skolotāja norādītajā vietā, veic skolotāja uzticēto vai piedalās nodarbībā savu spēju robežās.
 13. Ar cieņu izturas pret valsts un skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskām grupām un to pārstāvjiem.
 14. Precīzi ievēro drošības instrukcijas: ugunsdrošībā, elektrodrošībā, satiksmes un konkrētas telpas specifiskos iekšējās kārtības noteikumus, drošības noteikumus fizikas, ķīmijas, bioloģijas, informātikas, mājturības un sporta stundās, rīcību ārkārtas situācijā, evakuācijas plānu.
 15. Starpbrīžos skolēni uzturas savās klasēs vai skolas zālē, labvēlīgos laika apstākļos drīkst uzturēties skolas pagalmā.
 16. Savas mantas (somas, treniņtērpus) glabāt savās klasēs vai kabinetos.
 17. Stundu laikā skolēniem izslēgt mobilos telefonus u.c. ierīces, kas traucē mācību procesu.
 18. Ievērot personīgās higiēnas prasības.
 19. Piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.
 20. Svešu, nepiederošu personu ierašanos skolā fiksē dežūrējošais apkalpotājs vai dežūrskolotājs un pavada līdz direktores kabinetam. Ja svešinieku pirmie ierauga skolēni, viņi par nepazīstamo ziņo dežūrējošajam apkalpotājam, dežūrskolotājam, internāta audzinātājam vai administrācijas darbiniekam.

III. Pamudinājumu, uzslavu un atzinības izteikšana

IV. Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.

 1. Klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem I semestra pirmajā audzināšanas stundā. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic atbilstošā skolas blankā, skolēni parakstās par iepazīšanos.
 2. Mājturības, sporta, fizikas, informātikas skolotājs iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetos (nodarbību telpās), uzsākot jaunu tēmu. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu atbilstošā skolas blankā, skolēni parakstās par iepazīšanos.
 3. Pirms masu pasākuma apmeklējuma audzinātājs ar skolēniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu atbilstošā skolas vaidlapā, skolēni parakstās par iepazīšanos.
 4. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē skolēnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu atbilstošā skolas blankā, skolēni parakstās par iepazīšanos.
 5. Par ugunsdrošības, elektrodrošības jautājumiem skolēnus informē klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu atbilstošā skolas blankā, skolēni parakstās par iepazīšanos.
 6. Vismaz reizi gadā drošības instrukcijās jāiekļauj informācija par:
 • par ceļu satiksmes drošību,
 • ugunsdrošību
 • elektrodrošību
 • par drošību uz ledus,
 • par drošību uz ūdens,
 • par personas higiēnu un darba higiēnu,
 • par darba drošību, veicot laboratorijas un praktiskos darbus.

Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu atbilstošā skolas veidlapā, skolēni parakstās par iepazīšanos, ierakstot vārdu „iepazinos”, datumu un parakstu.

V. Atbildība par iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu

 1. Mutisks aizrādījums, individuālas pārrunas
 2. Rakstiska piezīme dienasgrāmatā
 3. Paskaidrojums un pārrunas ar klases audzinātāju.
 4. Paskaidrojums un pārrunas kopā ar vecākiem.
 5. Paskaidrojums, jautājuma risināšana ar skolas psihologu.
 6. Brīdinājums direktora rīkojumā
 7. Rājiens direktora rīkojumā
 8. Izskata pārkāpumu pedagoģiskās padomes sēdē un ierosina iesaistīt pašvaldības policiju.

VI. Iestādes rīcība, ja skolēns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

 1. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
 2. Skolotājs informē Skolas vadītāju par skolēna uzvedību;
 3. Skolas vadītājs nodrošina skolēnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, uzturēšanos citā telpā cita darbinieka klātbūtnē. Uzturēšanās citā telpā  ilgst līdz vecāku ierašanās brīdim;
 4. Skolas vadītājs rakstiski informē skolēna vecākus par skolēna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Skolu;
 5. Skola vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus skolēna uzvedībā.
 6. Ja izglītojamā uzvedība nav uzlabojusies un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, Skolas vadītājs šo informāciju nosūta pašvaldībai.

 

VII. Skolas rīcība, ja skolēns guvis traumu vai saslimis

 1. Ja skolēns guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība, pirmo palīdzību sniedz Skolā.
 2.  Ja skolēnam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un Skola nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu bērnam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 3. Skolas vadītājs vai audzinātāja nekavējoties informē skolēna vecākus par traumu vai saslimšanu.

Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai.

 1. Ja izglītojamais saskata draudus  savai vai citu personu drošībai, izglītojamais ziņo par to dežūrskolotājam, klases audzinātājam vai jebkuram skolas darbiniekam

IX. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un tās teritorijā

 1. Skolā aizliegts ienest alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, gāzes baloniņus, šaujamieročus vai aukstos ieročus.
 2. Skolā un tās teritorijā aizliegts lietot alkoholu, narkotiskās vai psihotropās vielas, smēķēt cigaretes.
 3. Ja skolā tiek konstatēts aizliegto vielu, alkohola lietošanas fakts, par to tiek informēti skolēnu vecāki un tiesību sargājošās iestādes, ja nepieciešams, izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde

X. Īpaši gadījumi.

 1. 1.      Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus skola neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību sargājošajām iestādēm.

XI.  Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos.

 1. Izmaiņas noteikumos veicamas, pamatojoties uz Skolas domes un Pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.
 2. Izmaiņas stājas spēkā pēc direktora rīkojuma izdošanas.

 

Direktore                                          L.Braše

SASKAŅOTS

Rankas pamatskolas

2013.gada 10.oktobra

Skolas padomes sēdē

Protokols Nr. 2