PuMpURS

2022./2023.mācību gads

2022./23.m.g. Rankas pamatskola turpina iesaistīties un sniegt individuālas konsultācijas nepieciešamajos problēmpriekšmetos skolniekiem no 1.- 9.klasei projektā PuMPuRS ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Individuālās nodarbības skolniekam palīdz pārvarēt nedrošumu, liek justies vajadzīgam un saprastam, nodibina personiskāku saikni ar skolotāju. Skolotājs vairāk iedziļinās skolnieka problēmās un kopīgiem spēkiem, sadarbojoties ar skolnieku, meklē risinājumu un veicina izaugsmi. Skolnieks individuālajās nodarbībās uzlabo savu varēšanu un pilnveido akadēmiskās prasmes un zināšanas.

Projekts Pumpurs vienmēr aktualizē savstarpējās attiecības un labbūtību, šīs vērtības skolā ir tikpat nozīmīgas kā mācību process.

1.semestrī projekta ietvaros atbalstu sniedza 4 pedagogi un atbalstu saņēma 11 skolēni, bet 2.semestrī atbalstu sniedza 1 pedagogs un atbalstu saņēma 5 skolēni.

 

2020./2021.mācību gads

Arī 2020./2021. mācību gadā turpinām darbu projektā “PuMPuRS” ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura laikā individuālu konsultatīvo atbalstu  un konsultācijas mācību priekšmetos ietvaros saņem 17 skolēni. Konsultatīvo atbalstu sniedz un konsultācijas mācību priekšmetos vada 7 Rankas pamatskolas pedagogi. 4 pedagogi, kas sniedz konsultatīvo atbalstu skolēniem, piedalījās profesionālās pilnveides kuros “Individuālā un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītība”’. Pedagogi pilnveidoja savas zināšanas konsultēšanas prasmēs, iepazinās ar priekšnoteikumiem veiksmīgai konsultēšanai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, iepazinās ar konsultēšanas pamatprincipiem: labvēlīga attieksme, cieņa, anonimitāte, atbildība un godīgums, uzmanība un pacietība, saudzīga attieksme pret sevi.

Šajā mācību gadā pedagogi individuālajās konsultācijās pievērsa lielu uzmanību ievadsarunai, problēmas noskaidrošanai. Konstatējot problēmu tika izvirzīti mazi, saprotami mērķīši, kas sasniedzami ceļā uz izvirzīto mērķi. Zīmējot domu zirnekli kopā ar skolēnu tika panākta vienošanās kā risināt problēmu. Kopīgi ar skolēnu tika sastādīts plāns un noteikta tā realizācija. Noteikti skolēna patstāvīgi veicamie darbi, skolotāja atbalsts, ko skolēns sagaida no pedagoga. Darba beigās tiek paredzēta noslēdzošā saruna par paveikto.

Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem sniegts atbalsts 2020./2021.mācību gada 1. semestrī, pirmajā vietā ir konsultatīvais atbalsts, otrajā vietā- konsultācijas matemātikā un latviešu valodā. Trešā vieta sniegto konsultāciju pieprasījuma ziņā ir krievu valoda. Visi skolēni, kas apmeklēja mācību priekšmetu konsultācijas 1.semestru beidzot bija sekmīgi.

                                  Projekta koordinatore Rankas pamatskolā Laima Braše

2019./2020.mācību gads

Ir noslēdzies 2019./2020. mācību gads projektā ,,Pumpurs” atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (SAM8.3.40/16/1/001)

2019./2020. mācību gadā skola iesaistījās projektā “Pumpurs”. Skolā nav ne sociālā, ne speciālā pedagoga, tāpēc lielu darbu veic klases audzinātāji un priekšmeta skolotāji, kuri iesaistījušies šajā projektā.

            Izanalizējot pedagogu pašvērtējumu un plānoto turpmāko darbu ar skolēniem projektā ,,Pumpurs” atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (SAM8.3.40/16/1/001) pedagogu sniegtā atbalsta rezultāti:

Stiprās puses:

 1. Sākotnēji uzstādītie konsultācijai nepieciešamie mērķi sasniegti – 45%, daļēji sasniegti – 50%, mērķi nav sasniegti – 4%
 1. Pozitīva, draudzīga un nesaspringta gaisotne konsultācijās. Gandarījumu sagādā darbs platformā „Uzdevumi. lv”, jo  audzēknim krājas bonusa punkti, ir iespēja atrast kļūdas un mācīties.
 2. Uzlabojusies skolēna mācību motivācija, sekmēta lasītprasme, rakstītprasme, valodas lietojuma prasme. Skolēns mācību gadu beidzis ar sekmīgu vērtējumu.
 3. Vēlme darboties konsultāciju laikā.
 4. Uzlabojusies mācību motivācija, semestrī pozitīva dinamika , vidējais vērtējums 6,27, 2.semestrī vidējais vērtējums- 4,18, gadā 5,09.
 5. Vēlēšanās un spēja atklāti parunāt par savām problēmām.
 6. Varējām pārrunāt par dažādām situācijām, kas palīdzēja pilnveidoties, atklāti varējām izrunāt problēmsituācijas un rast risinājumu. Veidojās pozitīva attieksme pret mācību darbu.
 7. Uzlabojās savstarpējā sadarbība, bērns kļuva atvērtāks, sekmes uzlabojās.
 8. Attālinātā procesa laikā ļoti labi veica uzdotos uzdevumus, bija precīzs.
 9. Konsultatīvā atbalsta nodarbībās atklāti runāja par savām sasāpējušām lietām, uzklausīja manus padomus, tādēļ uzlabojās uzvedība, sekmes.
 10. Vēlēšanās, spēja patstāvīgi mācīties attālināti,  aug pašvērtējums.
 11. Vēlme apmeklēt konsultācijas, motivācija uzlabot savu vērtējumu, laba komunikācijas prasme, prot uzdot jautājumus par neizprasto mācību vielu, to darīja arī attālinātajā mācību laikā. Prasme strādāt patstāvīgi ar informāciju.
 12. Uzlabojās prasme strādāt ar atgādnēm.
 13. Prasme strādāt patstāvīgi ar informāciju, orientēšanās IT, tas īpaši svarīgi, jo puisim ir medicīniski atzīta disgrāfija.
 14. Uzlabojusies mācību motivācija un daļēji veidojušās patstāvīgās mācīšanās prasmes.

Vājās puses

 1. Sākotnēji uzstādītie konsultācijai nepieciešamie mērķi sasniegti daļēji sakarā ar attālināto mācību procesu un to, ka nebija projekta nodarbību, bija vērojams regress.
 2. Grūtības veikt uzdoto patstāvīgi, bez skolotāja līdzdalības.
 3. Mācību grūtības saglabājas, nepieciešams regulārs skolotāja atbalsts, uzraudzība, pamudinājums un pozitīva attieksme.

Tikai vienam skolēnam  izvirzītie mērķi netika sasniegti. Sākotnēji uzstādītie konsultatīvā atbalsta mērķi, pateicoties audzinātājas un vecāku neatlaidībai, izpildīti daļēji. Uzlabojās savstarpējā sadarbība, bērns kļuva nedaudz atvērtāks. Sekmes īpaši neuzlabojās, jo ļoti lieli “robi” visos mācību priekšmetos, stundas tika neattaisnoti kavētas. Attālinātā procesa laikā ļoti reti iesūtīja darbus.

Secinājumi: Darbs uzsākts veiksmīgi, pozitīva attīstības dinamika. Nepieciešams arī 2020.2021.mācību gadā turpināt darbu projektā.

 

Noslēdzies projekta “PuMPuRS” pirmais semestris

Veiksmīgi realizēts projekta “PuMPuRS” pirmais posms, kura laikā Rankas pamatskolā 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī individuālu konsultatīvo atbalstu  un konsultācijas mācību priekšmetos ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros saņēma 15 skolēni. Rankas pamatskolā norisinājās arī projekta organizētā pedagogu atbalsta supervīzijas nodarbība, bet pašlaik (janvāra beigās- februāra sākumā) projektā nodarbinātie pedagogi mācās kvalifikācijas celšanas kursos, apgūstot 3 moduļus, kas ietver pedagoga profesionalitātes, preventīvā darba un individuālo plānu sagatavošanas jautājumus.

Otrajā mācību semestrī individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšana tiek plānota jau 16 audzēkņiem.  Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam tiek izveidots individuālā atbalsta plāns, kurā izvērtē riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un situāciju risināšanu, kas pretējā gadījumā prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk  efektīvi.

Pedagogi, kuri ikdienā strādā ar projektā iesaistītajiem skolēniem, norāda, ka lielai daļai izglītojamo ir uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis – šie skolēni ir sākuši justies labāk, pārliecinošāk par sevi, kas savukārt viņiem palīdz celt pašapziņu un iekļauties vienaudžu kolektīvā. Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ietver sevī grūtības mācību satura apguvē, sliktu lasītprasmi un teksta izpratni, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi, uzvedības problēmas, valodas barjeru un neattaisnotus mācību kavējumus.

Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem sniegts atbalsts 2019./2020.mācību gada 1. semestrī, pirmajā vietā ir konsultatīvais atbalsts, otrajā vietā- konsultācijas latviešu valoda. Trešā vieta sniegto konsultāciju pieprasījuma ziņā- matemātika, bet ceturtajā vietā-  svešvaloda (angļu un krievu). Konsultatīvo atbalstu sniedz un konsultācijas mācību priekšmetos vada 10 Rankas pamatskolas pedagogi.

                                  Projekta koordinatore Rankas pamatskolā Laima Braše