METODISKAIS DARBS

RANKAS PAMATSKOLAS METODISKĀ DARBA TĒMAS

2016./2017. mācību gads

Globālās izglītības tēmu integrēšana mācību priekšmetu un audzināšanas stundās.

2017./2018. mācību gads
Lasītprasmes attīstīšana visu vecumposmu skolēniem- veiksmes garantija mācību un ikdienas darbā.

2018./2019. mācību gads
Pedagogu tālākizglītība saistībā ar pāreju uz kompetenču izglītību un karjeras izglītības tēmu integrēšana mācību procesā.

2019./2020. mācību gads
Stundas efektivitātes uzlabošana, izvirzot mācību stundās skaidru, izmērāmu mērķi un sasniedzamo  rezultātu (SR), iegūstot atgriezenisko saiti (AS), kas saistīta ar mērķi, rezultātu un procesu.

RANKAS PAMATSKOLAS METODISKĀ DARBA PLĀNS

Metodiskā darba plāns