Rīcības algoritms Covid-19 gadījumā

RĪCĪBAS ALGORITMS COVID 19 GADĪJUMĀ

APSTIPRINĀTA

ar Rankas pamatskolas direktores

L.Brašes

2022.gada 16.februāra

 rīkojumu Nr. RAPSK/1.8/2022/5

 

Rankas pamatskolas rīcības algoritms

 Covid-19 infekcijas izplatības gadījumā

 

Pamatojoties uz izmaiņām  Ministru kabineta

2021.gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

 1. Ja Covid -19 raksturīgie simptomi parādās darbiniekam, pildot darba pienākumus.
 2. Ja darbiniekam, pildot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes

(drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.

 1. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 2. Mājas karantīnas nosacījumu ievērošana darbiniekiem
 3. Skolas darbiniekiem tiek veikta rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši SPKC algoritmam.
 4. Mājas karantīnas nosacījumi nav jāievēro, t.sk., ja kontakts ar inficēto ir bijis mājsaimniecībā.
 • Ja bērnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums)
 1. Izolē bērnu atsevišķā labi vēdināmā telpā, kurā nodrošina pieaugušā klātbūtni, līdz ierodas vecāki. Nepieciešams lietot sejas masku, ievērot roku higiēnu, pēc iespējas ievērot distanci.
 2. Sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.
 3. Atgriešanās skolā pieļaujama ar ģimenes ārsta izziņu.
 4. Bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti skolā.
 5. Mājas karantīnas nosacījumu ievērošana skolēniem
 6. Skolēniem tiek veikta rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši SPKC algoritmam.
 7. Mājas karantīnas nosacījumi nav jāievēro, t.sk., ja kontakts ar inficēto ir bijis mājsaimniecībā.
 8. Rīcība, ja apvienotais paraugs ir pozitīvs vai vāji pozitīvs, apšaubāms vai robežvērtība.
 9. Iesaistītās personas nodod individuālus siekalu testus. Izmanto skolai piegādātus stobriņus individuāliem siekalu paraugiem. Parauga nodošana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos.
 10. Līdz rezultātu saņemšanai visa klase ievēro karantīnas nosacījumus.
 11. Pēc rezultātu saņemšanas, skolēni ar pozitīvu testa rezultātu paliek izolācijā, skolēni bez slimības pazīmēm, turpina klātienes mācības.
 12. Ja individuālo siekalu testu rezultāti nav saņemti 24 stundu laikā, mācību procesā var piedalīties, ja veic pirms tam vienu paštestu, un tālāk rīkojas atbilstoši rezultātu saņemšanai.
 13. Rīcība citās situācijā.
 14. Ja izglītojamais ir kavējis mācības kāda cita iemesla dēļ, kas nav akūta elpceļu infekcijas slimība, viņam nav Covid-19 simptomi, izglītojamais var neveikt Covid-19 testu, ja skolā veiktais tests nav kavēts un uzrādīt skolā tikai ārsta izziņu.
 15. Būtiskie profilakses un kontroles pasākumi.
 16. Ikdienā ievērot piesardzības pasākumus, higiēnas prasības, skolas kārtību.
 17. Klašu audzinātājiem sekot līdzi izglītojamo veselības stāvoklim un prombūtnes iemesliem (vai prombūtnes saistītas ar infekcijas slimību, ārzemju braucienu).

Sagatavoja L.Braše